De werking van een KPP

Hoe werkt de ROSCH Kinetic Power Plant (KPP)?

In een waterzuil wordt een paternostersysteem geplaatst waaraan drijvers zijn gemonteerd.

Aan de bovenste as van het paternostermechaniek is een elektriciteitsgenerator gemonteerd. Op deze generator is een luchtcompressor aangesloten en de externe belasting.

De luchtcompressor blaast op het laagste punt gecomprimeerde lucht in de drijvers. De opwaartse kracht (Archimedes) die hierdoor ontstaat zet het paternostersysteem in beweging welke de elektriciteitsgenerator aandrijft.

De drijvers die boven zijn aangekomen vullen zich met water en gaan naar beneden als gevolg van de aantrekkingskracht uitgeoefend door de zwaartekracht.

De resulterende krachten (Archimedes en netto neerwaartse kracht) kunnen bij elkaar worden opgeteld en zorgen zo in combinatie met de aanvullende technologieën voor het hoge rendement van de KPP.

De energie die als gevolg hiervan overblijft komt beschikbaar als elektriciteit voor gebruik.

Hoe hoger de waterkolom hoe meer kracht er beschikbaar komt hoe groter het opgewerkte vermogen is.

Een elektronische controle unit regelt de toevoer van de gecomprimeerde lucht naar het systeem zodat de frequentie van de opgewekte wisselstroom constant blijft bij wisselende belasting. De unit zorgt er ook voor dat bij overbelasting van de generator er geen schade ontstaat.

rosch-kpp-unit
rosch-kpp-unit

In opdracht van de patenthouder werd het rendement van de KPP door het WTLab S.r.l. World Testing Laboratory (partner van TÜV InterCert SAAR) gevalideerd.

How does the ROSCH Kinetic Power Plant (KPP) work?

A paternoster system with floaters is inserted in a water column.

An electric generator is placed on the upper axis of the paternoster mechanism. An air compressor and the external load are connected to this generator.

The air compressor injects compressed air into the floaters at the lowest point. The resulting upward force (Archimedes) sets the paternoster system in motion, which propels the electric generator.

The floaters that have arrived on top fill themselves with water and go down as a result of the attraction force exerted by gravity.

The resulting forces (Archimedes and net downward force) can be added together and thus, in combination with the additional technologies, ensure the high efficiency of the KPP.

The resulting energy is made available as electricity for use.

The higher the water column, the more power becomes available, the greater the power generated.

An electronic control unit regulates the supply of compressed air to the system so that the frequency of the alternating current generated remains constant at varying loads. The unit also ensures that if the generator is overloaded, no damage will occur.

The WTLab S.r.l. World Testing Laboratory (partner of TÜV InterCert SAAR) validated the Kinetic Power Plant performance on behalf of the patent holder.

Opbouw van de ROSCH Kinetic Power Plant

Een ROSCH Kinetic Power Plant bestaat uit meerdere eenheden (units). Deze units zijn 10 of 25 meter lang en worden daarom bijna altijd voor een groot deel (90%) ingegraven. Het aantal units dat wordt ingezet is afhankelijk van het gewenste nominaal uitgangsvermogen.

Het KPP-5M model is b.v. uitgerust met 14 units ieder met een lengte van 25 meter. Alle units bestaan uit dezelfde onderdelen.

Bij gebruik van meerdere units (dus grotere uitgangsvermogens) worden de generatoren parallel geschakeld en worden de elektronische controle units aangestuurd door een centrale regeleenheid (computer) welke de goede werking van de gehele installatie regelt en bewaakt.

Omdat er altijd meerdere units worden gebruikt is redundantie van de ROSCH Kinetic Power Plant gewaarborgd.

Construction of the ROSCH Kinetic Power Plant

A ROSCH Kinetic Power Plant consists of several tubes. These tubes are 10 or 25 meters high and therefore are almost always sunk into the ground. The number of tubes used depends on the desired nominal output power.

For example, the KPP-5M model is equipped with 14 units each with a length of 25 meters. Each tube generates 500 kW. The tubes are all identical.

When using multiple tubes (i.e. higher output power), the generators are connected in parallel and the electronic control units are controlled by a central control unit (computer) which regulates and monitors the proper functioning of the entire installation.

Because multiple tubes are always used, redundancy of the ROSCH Kinetic Power Plant is guaranteed.

KPP demonstratie model

In het onderstaande filmpje ziet u een werkend KPP demonstratie model. Dit model werd ontwikkeld ter onderbouwing van de patentaanvraag.

De verschillende onderdelen zijn duidelijk zichtbaar.

De waterkolom zit opgesloten in de doorzichtige buis. In de buis is het paternoster mechaniek gemonteerd. Aan de paternoster ketting zijn op gelijke afstanden de speciale vullichamen gemonteerd.

Wanneer een vullichaam het laagste punt bereikt wordt hij voor een deel gevuld met gecomprimeerde lucht. Hierdoor ontstaat een opwaartse kracht waardoor de ketting in beweging komt het drijflichaam naar boven gaat. Eenmaal boven aangekomen kantelt het vullichaam, ontsnapt de lucht en vult zich op weg naar beneden met water.

Zoals u kunt zien is de buis gevuld met normaal drinkwater.

Achter de bodem van de buis is de controle unit zichtbaar. De luchtcompressor is naast de controle unit opgesteld en met een luchtslang verbonden met de buis.

De elektriciteitsgenerator is geplaatst op de buis en is d.m.v. een gearbox verbonden met bovenste as van de paternoster.

De KPP is niet aangesloten op het lichtnet maar drijft zichzelf aan.

Dit KPP demonstratie model heeft een netto uitgangsvermogen van 250 Watt. De twee halogeen lampen van 100Watt worden gevoed door de generator.